Cognuse OÜ, registrikood 10915640, aadress Tallinn, Luha tn 14-1, 11314 (edaspidi Cognuse) haldab teenuste ja kuulutuste veebikeskkonda www.hopsti.ee (edaspidi Veebileht), mis võimaldab Veebilehe kasutajatel otsida ja pakkuda erinevaid teenused.

Cognuse töötleb Veebilehe kasutajate isikuandmeid vastavalt Cognuse OÜ poolt kehtestatud isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele (kättesaadav: siin ) ja käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud lisatingimustele. Lisaks kasutab Cognuse Veebilehel küpsiseid vastavalt Cognuse OÜ poolt kehtestatud küpsiste kasutamise tingimustele (kättesaadav: siin ).

Cognuse kogub ja töötleb järgmisi andmeid kasutajate kohta (edaspidi „Isikuandmed“):

  • Veebilehel registreerimisel Kasutaja poolt avaldatud andmed: nimi, telefoninumber, e-posti aadress;
  • Portaali teenuste kasutamisel (pakkumiste esitamisel) kogutud andmed: kasutaja poolt Veebilehel avaldatud aktiivsed/mitteaktiivsed, ootel, aegunud kuulutused;
  • Muul viisil Veebilehel kasutamise teel saadud andmed, näiteks Veebilehe vahendusel peetav kirjavahetus teiste kasutajatega, kasutajatoe osutamisel kogutavad kontaktandmed, kasutaja poolt salvestatud otsingud ja tellitud teavitused või lemmikuna tähistatud kuulutused.

Isikuandmete avaldamine Cognuse OÜ-le on vabatahtlik, kuid võib olla vältimatult vajalik Veebilehel teenuste osutamiseks. Seega kui kasutaja otsustab Cognuse’ile Isikuandmeid mitte avaldada, ei saa Cognuse kasutajale teenust osutada.

Cognuse töötleb Veebilehe kasutajate Isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

  • Veebilehe kasutajale teenuse osutamiseks või teenuse osutamise tagamiseks;
  • Portaali kasutaja poolt Cognuse’ile antud nõusoleku alusel;
  • Cognuse’ile kohalduva juriidilise kohustuse täitmiseks;
  • Cognuse’i õigusliku huvi alusel. Näiteks on Cognuse’il õigus töödelda kasutaja Isikuandmeid õigustatud huvi alusel pettuse ennetamiseks või oma IT-süsteemide võrguturbe ja teabe turvalisuse tagamiseks.

Cognuse kasutab kogutud Isikuandmeid üksnes seaduses või käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel, mh järgmistel eesmärkidel: Veebilehe teenuste osutamiseks, kasutajatoe pakkumiseks, personaalsete kommertsteadaannete ning pakkumiste tegemiseks, Veebilehe analüüsimiseks ja statistika tegemiseks, Veebilehe ja selle lisateenuste täiendamiseks. Kasutajad kohustuvad Veebilehe eenuste kasutamisel teatavaks saanud teiste kasutajate Isikuandmeid (s.o. nimi, e-posti aadress, telefoninumber) töötlema üksnes kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga.

Cognuse’i kui Isikuandmete vastutav töötleja vastutab Isikuandmete turvalisuse eest. Cognuse võib edastada kogutud Isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu näiteks õigusabiteenust osutavale isikule, pilveteenuse osutajale, reklaam- ja turundusteenust pakkuvale isikule, veebilehe kasutusuuringute teostajale, veebi- ja tarkvaraarendajatele.

Cognuse on teinud kõik endast oleneva, et eelnimetatud kolmandad isikud tagaksid Isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

Kasutajate Isikuandmeid säilitatakse kuni kliendisuhte lõppemiseni. Kliendisuhte lõpetamiseks ning kogutud andmete kustutamiseks tuleb kasutajal esitada vastavasisuline avaldus Conguse OÜ e-posti aadressile info@hopsti.ee